ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΜΕΘΥΣΟΙ

ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Παραισθησιογόνα,paraisthisiogona-2

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΜΕΘΥΣΟΙ

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΜΕΘΥΣΟΙ

Από πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέους ηλικίας 15-16 ετών και κάλυπτε ορισμένα κράτη – μέλη προέκυψε ότι οι χώρες με την υψηλότερη συχνότητα τα ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης αλκοόλ είναι η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία.

Η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλ­λία και η Σουηδία αναφέρουν τις υψηλότερες ανα­λογίες αγοριών και κοριτσιών που μέθυσαν στην ηλικία των 13 ετών ή και σε μικρότερη.

Η μπίρα κατέχει υψηλό ποσοστό εβδομαδιαίας κατανάλωσης σε δεκαπεντάχρονα αγόρια, στην Ουαλία 50%, στη Δανία 43%, στην Ελλάδα 42% και στην Αγγλία 40%. Οι μόνες χώρες οι οποίες αναφέρουν, για την ηλικία των 15 ετών, μεγαλύτερη κατανάλωση τόσο οινο­πνευματωδών ποτών όσο και κρασιού από κορίτσια σε σχέ­ση με τα αγόρια είναι η Σκωτία, η Αγγλία και η Ουαλία.

Στη Γερμανία, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε για κα­τανάλωση αλκοόλ σε νέους 14-15 ετών, το 10% δήλωσαν ό­τι έχει κάνει κατάχρηση αλκοόλ και το 6% δήλωσαν εθισμό. Στην Ελλάδα, από έρευνα που έγινε το 1998 από το Πανε­πιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, στο δείγμα των μα­θητών που ρωτήθηκαν για τη χρήση οινοπνεύματος, το 74% δήλωσε ότι έχουν καταναλώσει οινόπνευμα μέσα στον τε­λευταίο μήνα, 62% απ’ αυτούς είπαν ότι ήταν περίπου γύρω στις δέκα φορές που είχαν καταναλώσει οινόπνευμα. Συχνά και μεγάλη χρήση οινοπνευματωδών ποτών φαίνεται να υ­πάρχει με την ηλικία που αρχίζει από 6% σε μαθητές που εί­ναι 13-14 χρόνων και φτάνει το 18% σε μαθητές που είναι 17 και 18 χρόνων.

Το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης οινοπνεύματος κα­τέχουν οι ημιαστικές και αγροτικές περιοχές μαζί με τη Θεσ­σαλονίκη με περίπου 14%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Αθήνα (10%) και στις υπόλοιπες αστικές περιοχές (11%). Τι γίνεται με το οινόπνευμα στους ενήλικες: Το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδας από 12 ως 64 χρόνων αναφέρουν ότι έχουν πιει τουλάχιστον δέκα φορές μέσα στον τελευταίο μήνα οινόπνευμα. Το ποσοστό αυτό είναι 50% για τους άντρες και 17% για τις  γυναίκες. Σχεδόν καθημερινά, περισσότερο από είκοσι φορές το μήνα πίνουν το 29% των ανδρών και το 6% των γυναικών. Πάνω από τους μισούς εφήβους έχουν πιει πάνω από μία φορά μέσα στον τελευταίο μήνα. Συχνή χρήση οινοπνευματωδών, δέκα με είκοσι φορές το μήνα, κάνουν κυρίως άτομα 18 ως 24 ετών.

Στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές παρατηρείται με­γαλύτερη κατανάλωση οινοπνευματωδών σε ποσοστά συ­χνής χρήσης 36%, 31% στη Θεσσαλονίκη και 28% στην Αθήνα. Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στην κα­θημερινή κατανάλωση οινοπνευματωδών, η οποία φτάνει στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές το 20% σε σύγκριση με το 16% που είναι στις λοιπές αστικές περιοχές και 15% στην Αθήνα και 12% στη Θεσσαλονίκη.

Τον περασμένο Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβί­βασε στο συμβούλιο πρόταση σύστασης για την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και, εφήβους.

Η επιτροπή θεωρεί, εκτός των άλλων, το πρόβλημα της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ πριν και κατά την οδήγηση μία από τις έξι προτεραιότητες-κλειδιά για δράση με σκοπό, να μειωθεί ο ετήσιος αριθμός θανάτων στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρ­χεται περίπου στις 45.000. :

Γι’ αυτό συνιστά να αναπτυχθούν οι πρωτο­βουλίες που απευθύνονται στους νέους σχετι­κά με τους κινδύνους της οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ με ειδική αναφορά σε χώ­ρους όπως οι ντισκοτέκ.

Να επιβληθεί αυστηρά ο νόμος για την παράνομη πώλη­ση αλκοόλ σε ανήλικους καταναλωτές.

Να επιδιωχθεί συμφωνία των παραγωγών και των εμπό­ρων λιανικής σχετικά με την εφαρμογή του ίδιου ποσοστού ευθύνης και των ίδιων προτύπων όσον αφορά την προώθη­ση, την κυκλοφορία και τη λιανική πώληση σε όλα τα κράτη-μέλη.

Να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί δεν παράγουν προϊό­ντα οινοπνευματώδη για παιδιά και εφήβους.

Να υποστηρίξουν μέτρα για την αύξηση της ευαισθητο­ποίησης σχετικά με τις συνέπειες των οινοπνευματωδών πο­τών στα παιδιά και τους εφήβους και τις συνέπειες για το ά­τομο και την κοινωνία. Να ενθαρρύνουν και να υποστηρί­ξουν αξιολογήσεις των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων προαγωγής της υγείας και διαπαιδαγώγησης σχετικά με το αλκοόλ.

Τέλος, καλεί την επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη – μέλη στις προσπάθειες τους να εφαρμόσουν τα όσα προτείνο­νται, διευκολύνοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών και ορ­θών πρακτικών.